Njoftojme te gjithe  aplikantet e A1Z  qe nuk kane  detyrime te Matures Shteterore  duhet te paraqiten  me perpara ne DAR Shkoder me diplomen bashke me certifikaten e notave  origjinale ose kopjen e noterizuar ,nje dokument identifikimi (pasaporte biometrike ose karte identiteti) nga data 29 .04.2016 deri 05.05.2016 per te terhequr vertetimin perkates nga DAR Shkoder,    i cili i lejon aplikimin A1Z.
 
Theksojme se pa kete vertetim   kandidati nuk lejohet te aplikoje .