Shpallje e renditjes paraprake të Lëvizjeve Paralele 2020-2021 sipas profileve:

Shpallja u bë që nga dita e sotme datë 28.07.2020. 

Secili kandidat është i lutur të paraqitet pranë Zyres Vendore Arsimore Shkodër për tu njohur me pikët.

Afati i ankimimit është 3 (tre) ditë që nga data e sotme.

Bashkangjitur dokumentet përkatëse sipas profileve.